Login / Sign Up   

Terma & Syarat REGO (Rock Space MALAYSIA) Cabutan Hadiah Sempena Sambutan Ulang Tahun Ke-10:


1. PROGRAM CABUTAN HADIAH

Program cabutan hadiah tersebut adalah dianjurkan oleh REGO Communication Sdn. Bhd. (REGO) Rock Space MALAYSIA Sole Distributor.
Program cabutan hadiah tersebut berada di bawah kawalan terma dan syarat bersama maklumat lanjut dan/atau peraturan (jika ada) yang dikemukakan oleh pihak REGO. Dengan menghantar penyertaan, peserta setuju bahawa dia telah membaca dan memahami terma dan syarat yang tersenarai dan setuju untuk mematuhinya.

2. KELAYAKAN

Program cabutan hadiah tersebut adalah terbuka kepada mana-mana individu yang memenuhi kriteria tersebut:
(a) Mana-mana warganegara Malaysia dengan umur 18 ke atas.
(b) Perbelanjaan dengan mana-mana amaun di Rock Space Concept Store (Low Yat Plaza, KL) atau mana-mana premis berkebenaran di mana bungkusan dilekatkan dengan pelekat rasmi REGO dan mana-mana premis atas talian seperti LAZADA/SHOPEE dan lain-lain. Anda mempunyai peluang untuk memenangi jumlah hadiah bernilai RM100,000.00
(c) BUKAN pekerja, pegawai, pengarah atau ahli keluarga pekerja REGO.
Penyertaan setiap peserta adalah sah bagi empat (4) sesi cabutan hadiah.

REGO berhak untuk mengesahkan kelayakan mana-mana peserta dan menghilangkan kelayakan mana-mana peserta yang tidak memenuhi syarat kelayakan di atas.

Setiap peserta yang layak hanya berhak memenangi salah satu hadiah sahaja. Tidak dibenarkan kemenangan / hadiah pelbagai baucar.

3. TEMPOH PROMOSI
Hanya pembelian yang dibuat dari 01 April sehingga 31 Disember 2021 akan dibenarkan untuk menyertai program cabutan hadiah tersebut. REGO berhak mengikut budi bicara tunggal dan mutlaknya untuk menangguh atau memanjangkan tempoh penghantaran dengan mana-mana sebab pada bila-bila masa dan tanpa mana-mana yang liabiliti. Sebarang perubahan tarikh akan diberitahu melalui REGO Facebook Fan Page.
Facebook: Rock Space MALAYSIA
Facebook: Rock Space 马来西亚

Empat sesi cabutan hadiah akan diadakan sempena sambutan ulang tahun ke-10, dengan satu cabutan berlangsung setiap 2 bulan. Tempoh setiap sesi cabutan hadiah adalah seperti berikut.
(i) 01 April 2021 - 31 Mei 2021 - Pemenang akan diumumkan pada 10 Jun 2021
(ii) 01 Jun 2021 - 31 July 2021 - Pemenang akan diumumkan pada 10 Ogos 2021
(iii) 01 Ogos 2021 - 31 September 2021 - Pemenang akan diumumkan pada 10 October 2021
(iv) 01 October 2021 - 31 Disember 2021 - Pemenang akan diumumkan pada 10 Januari 2022

4. PEMBERITAHUAN KEPADA PEMENANG
Pemenang akan diumumkan pada REGO Facebook Fan Page dengan maklumat perhubungan yang diberi oleh peserta dalam maklumat penyertaan.
Facebook: Rock Space MALAYSIA
Facebook: Rock Space 马来西亚

Jika pemenang tidak dapat menghubungi REGO antara 7 hari bekerja dengan sebarang sebab, hadiah pemenang tersebut akan dibatalkan mengikut budi bicara tunggal dari REGO. Tiada sebarang bantahan akan diterima.

5. KANDUNGAN HADIAH
Pemenang akan dicabut secara siaran langsung di Facebook dan diumumkan pada Jun, Ogos, Oktober 2021 & Januari 2022 pada REGO Facebook Fan Page.
Facebook: Rock Space MALAYSIA
Facebook: Rock Space 马来西亚

Sejumlah 31 pemenang akan dicabut dan diumumkan pada Jun 2021. Hadiah termasuk Sony PS5 (1 unit), rock space Screen Protector Depan/Belakang (10 unit), rock space Fast Charge Power Bank (10 unit), and Honor Monster Handsfree (10 unit).
Sejumlah 31 pemenang akan dicabut dan diumumkan pada Ogos 2021. Hadiah termasuk iPhone 12 Pro Max (1 unit), rock space Screen Protector Depan/Belakang (10 unit), rock space Fast Charge Power Bank (10 unit), and Honor Monster Handsfree (10 unit).
Sejumlah 31 pemenang akan dicabut dan diumumkan pada Oktober 2021. Hadiah termasuk Yamaha Motosikal (1 unit), rock space Screen Protector Depan/Belakang (10 unit), rock space Fast Charge Power Bank (10 unit), and Honor Monster Handsfree (10 unit).
Sejumlah 31 pemenang akan dicabut dan diumumkan pada Januari 2021. Hadiah termasuk Honda City (1 unit), rock space Screen Protector Depan/Belakang (10 unit), rock space Fast Charge Power Bank (10 unit), and Honor Monster Handsfree (10 unit).

Nilai setiap hadiah mungkin berpelbagai; REGO berhak untuk menggantikan mana-mana hadiah dengan barangan yang mempunyai nilai yang berdekatan tanpa sebarang pemberitahuan lanjut.

Hadiah adalah tidak boleh dikembalikan, ditukarkan, ditukaran kepada wang tunai, dan ditukarkan pemilikan. REGO tidak mewakili sebarang jaminan seperti yang dinyatakan dalam terma dan syarat berkaitan dengan hadiah, termasuk tanpa had, atau kesesuaian untuk sesuatu tujuan tertentu. REGO tidak tanggungjawab berkaitan kerosakan atau kegagalan hadiah tersebut berfungsi dan tidak akan melayan sebarang masalah yang berkaitan isu tersebut. Semua pemenang harus menerima hadiah yang diberi.
Sebarang hadiah yang tidak dikutip antara 7 hari selepas pemberitahuan akan dibatalkan. Tiada sebarang bantahan akan diterima. Bagi mengelakkan masalah tersebut, jika seseorang pemenang gagal mengutip hadiah dalam tempoh yang ditetapkan, REGO berhak untuk mencabut semula.

6. KEKECUALIAN KELAYAKAN

Seterusnya, REGO termasuk pekerja, pemilik premis dan wakil tidak akan bertanggungjawab atas mana-mana penyertaan yang mengalami kehilangan atau kerosakan semasa dalam transit.

7. LAIN-LAIN

Program cabutan hadiah adalah perjanjian tanpa syarat Peserta kepada dan penerimaan terma dan syarat ini. Oleh itu, setiap Peserta bersetuju untuk terikat dan mematuhi terma dan syarat ini termasuk sebarang pindaan, perubahan dan/atau tafsirannya.
Setiap Peserta dengan ini bersetuju untuk melepaskan dan memegang REGO yang tidak berbahaya, pekerja, peniaga dan wakilnya terhadap sebarang dan/atau semua kerugian, ganti rugi, hak, tuntutan dan tindakan dalam apa jua bentuk berkaitan dengan Program cabutan hadiah (termasuk yang terhasil daripada penerimaan, pemilikan, penggunaan atau penyalahgunaan sebarang hadiah, atau perjalanan ke atau dari mana-mana aktiviti berkaitan hadiah).

Tiada perwakilan, waranti atau akujanji diberikan bahawa sebarang penyertaan yang dikemukakan oleh Peserta akan diterima atau dipegang dengan yakin.

REGO berhak untuk membatalkan, menamatkan atau mengubahsuai Program cabutan hadiah atau terma dan syarat ini tanpa notis terlebih dahulu, mengikut budi bicara mutlaknya.

REGO berhak untuk menerbitkan dan memaparkan nama, alamat, gambar, rakaman audio dan visual pemenang, dalam mana-mana media atau bahan pemasaran untuk tujuan pengiklanan dan publisiti tanpa bayaran atau pampasan.

Kegagalan REGO untuk menguatkuasakan mana-mana terma dan syarat ini tidak akan menyertai penepian peruntukan tersebut.
Keputusan REGO mengenai semua perkara mengenai atau berkaitan dengan Program cabutan hadiah (termasuk pemilihan pemenang) adalah terakhir dan mengikat semua pihak yang berkenaan.

Jika mana-mana terma dan syarat ini boleh didapati oleh mana-mana mahkamah atau badan pentadbiran bidang kuasa kompeten untuk menjadi tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan, keilatan atau kebolehkuatkuasaan terma dan syarat tersebut tidak akan menjejaskan peruntukan lain dan semua peruntukan yang tidak terjejas oleh keilatan atau kebolehkuatkuasaan tersebut akan kekal berkuatkuasa dan berkesan sepenuhnya.

REGO komited untuk mengendalikan semua data peribadi kepada Program cabutan hadiah mematuhi undang-undang dan peraturan perlindungan data peribadi yang berkenaan di Malaysia.

Program cabutan hadiah, terma dan syarat ini dan butiran dan/atau garis panduan yang disertakan (jika ada) sebagaimana yang dikeluarkan dan dinyatakan oleh REGO dan semua pertikaian dan perbezaan yang timbul daripadanya akan ditadbir oleh dan ditafsirkan oleh undang-undang Malaysia. Peserta bersetuju bahawa semua pertikaian hendaklah diselesaikan secara amnya, jika gagal di mana mahkamah Malaysia mempunyai bidang kuasa eksklusif untuk menyelesaikan sebarang pertikaian.
Kegagalan untuk mematuhi peraturan peristiwa ini, seperti yang boleh dipinda, akan mengakibatkan hilang kelayakan serta-merta dan kehilangan hadiah.